Kelchwäsche

 • Casule, tessuta a mano
 • Purificatoio con motivo tessuti, in lino bianco
 • Casule, tessuta a mano
 • Casule, tessuta a mano
 • Casule, tessuta a mano
 • Casule, tessuta a mano
 • Casule, tessuta a mano
 • Casule, tessuta a mano
 • Casule, tessuta a mano
 • Casule, tessuta a mano
 • Casule, tessuta a mano
 • Casule, tessuta a mano